Welkom bij

Wereldwinkel Leusden

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Leusden

 RSIN

804127931

 Vestigingsadres

 De Komenij 14, 3831 NC Leusden

 Telefoonnummer

 033 - 494 45 68

 E-mail adres

 info@wereldwinkelleusden.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Maatschappelijke bewustwording 

Naast het verkopen van fairtrade producten hebben de wereldwinkels zich ook de taak gesteld om de samenleving te informeren over de fairtrade gedachte en daarmee organisaties en particulieren te stimuleren om fairtrade producten te gebruiken. De wereldwinkel Leusden brengt dat in praktijk door voorlichting op scholen, informatiebijeenkomsten en publiciteit. Het bestuur is voornemens deze lijn voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Leusden bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Leusden is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Leusden vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, 

Financiering

De inkomsten van Wereldwinkel Leusden bestaan uit de winst op de verkoop van fair trade producten, incidenteel uit subsidie, uit rente van kapitaal en alle overige inkomsten.

Beheer van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Jaarlijks worden de inkomsten uit vermogen uitgeleend of als gift uitgekeerd aan door het bestuur goedgekeurde doelen en passend bij de doelstelling. 

Samenstelling/Functies van het bestuur

W.A. Visser (voorzitter)

W.J. Tolboom - van Roomen (penningmeester)

M.M. Urlus (secretaris)

J.C. van der Hoek

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Leusden heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Financiële huishouding

Overzicht wereldwinkel Leusden 2017/2018    
             
  2018   2017  
             
Netto omzet food 18.390     24.338  
Inkoopwaarde van de omzet food -14.958 -81,34%   -19.667 -80,81%
Netto omzet non food 41.544     43.072  
Inkoopwaarde van de omzet non food -25.375 -61,08%   -26.309 -61,08%
Bruto-marge 19.601     21.434  
Totaal omzet 59.934     67.410    
Overige bedrijfsopbrengsten          
Bruto bedrijfsresultaat 19.601     21.434  
             
             
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.798     1.740    
Bestuurskosten 1.235     1.156    
Medewerkerskosten 2.315     2.138    
Huisvestingskosten 2.322     2.912    
Verkoopkosten 3.007     3.082    
Kantoorkosten 3.391     3.964    
Overige bedrijfskosten 1.363     1.681    
             
Totalen bedrijfskosten 15.431     16.672    
             
Resultaat 4.170     4.762    
             
Opbrengsten aandelen 1.136     1.260    
Rente baten 45     93    
Rentelasten            
Totalen baten en lasten 1.181     1.353    
             
Bijzondere baten 50          
Bijzondere lasten giften en donaties -114 cadeaubonnen      
Resultaat 5.288     6.115    
             
             

Financiële huishouding 2018

Balans per 31 december 2018 (na resultaatsbestemming)

Activa

 

 

31-12-18

31-12-17

Vaste activa

 

 

 

 

Verbouwingen

 

 

€ 282,00

€ 1.927,00

Inventaris

 

 

€ 428,00

€ 581,00

 

 

 

 

 

Overige vorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

Voorraden

 

 

€ 12.663,00

€ 15.115,00

 

 

 

 

 

Handelsdebiteuren

 

 

€ 995,00

€ 18,00

Overige vorderingen

 

 

€ 2.585,00

€ 864,00

 

 

 

 

 

Effecten

 

 

€ 76.223,00

€ 74.974,00

Liquide middelen

 

 

€ 94.593,00

€ 101.018,00

Totaal activa

 

 

€ 187.769,00

€ 194.497,00

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

31 december 2016

  31 december 2015

Eigen vermogen

 

 

€ 176.392,00

€ 173.718,00

Reservering giften

 

 

€ 6.230,00

€ 13.556,00

Handelscrediteuren

 

 

€ 1.744,00

€ 492,00

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

 

€ 1.413,00

€ 1.906,00

Overige schulden

 

 

€ 1.162,00

€ 4.075,00

Overlopende passiva

 

 

€ 828,00

€ 750,00

Totaal passiva

 

 

€ 187.769,00

€ 194.497,00

 

Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Wereldwinkel Leusden, statutair gevestigd te Leusden, bestaan voornamelijk uit:

-Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen). Detailhandel in voedingsmiddelen en kunstnijverheid o.a. papier, textiel en sieraden.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de De Komenij 14 te Leusden.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

Financiële vaste activa

Vorderingen

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen inkoopwaarde. De voorraad is vastgesteld door middel van een inventarisatie, uitgevoerd door de Stichting zelf.

 

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

De onder de vlottende activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd op de marktwaarde per balansdatum.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGENVOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

 

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van deverwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebben de renteopbrengsten en - kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.